Občanské právo

Nemovitosti

Poskytuji komplexní právní služby v oblasti právních vztahů k nemovitostem (příprava kupní smlouvy, darovací smlouvy, advokátní úschova finančních prostředků, vklad do katastru nemovitostí, zápis či výmaz věcných břemen).
Rovněž provádím sepis prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám.

Nájemní a bytové právo

Připravím Vám nájemní či pachtovní smlouvu tak, aby splňovala všechny podstatné náležitosti. Provedu revizi stávající smlouvy tak, abyste se vyhnuli obtížím při vymáhání vašich práv.
Pokud dochází k porušení vašich práv, připravím kvalifikovanou žalobu a poskytnu vám právní zastoupení v nájemních či pachtovních sporech před soudy, ať už se řízení týká vymožení dluhů na nájemném, neplatnosti výpovědi či žaloby na vyklizení nemovité věci.

Ochrana spotřebitele

Jestliže Vám jako spotřebiteli prodejce-podnikatel neuznal reklamaci vámi zakoupené movité věci, případně odmítá reklamaci přijmout či řádně vyřídit, zajistím vaše právní zastoupení při řešení spotřebitelského sporu.

Sousedské spory

Jestliže se potýkáte se sousedem, který zasahuje do vašich práv, obtěžuje vás hlukem, stíní váš pozemek, vypouští či jinak vhání svůj odpad na váš pozemek, podám za vás žalobu k místně a věcně příslušnému soudu, a to včetně případného návrhu na předběžné opatření. Při právní pomoci se opírám o platnou právní úpravu, jak je nově upravena v občanském zákoníku, a především o bohaté zkušenosti s řešením sousedských sporů.

Dědické právo

Poskytuji poradenství či právní pomoc v oblasti dědického práva. Nabízím poradenství v oblastech dědického práva jako je sepsání závěti, vydědění, přechod dluhů na dědice apod. Poskytuji služby při zastupování v dědickém řízení či v soudních sporech v souvislosti s dědictvím.

Náhrada škody

Vyhodnotím důsledky škody, která vám byla způsobena, zajistím její odborné ocenění, jak v případě majetkové škody, tak nemajetkové újmy. Připravím výzvu k náhradě škody tomu, kdo za škodu odpovídá a případně připravím žalobu na náhradu škody dle právní úpravy nového občanského zákoníku.
Poskytnu vám právní pomoc ve sporu o pojistná plnění, a to jak ve fázi uplatnění nároku na vyplacení náhrady škody vzniklé z pojistné události, tak případně ve sporu před soudy při odmítnutí či zkrácení pojistného plnění pojišťovnou.