Správní právo

Při poskytování právní pomoci v oblasti správního práva nespoléhám jen na své odborné znalosti správního řádu a navazujících speciálních zákonných a podzákonných norem, ale také na vyjednávací schopnosti získané bohatou praxí při jednání s představiteli státní správy a také na osobní znalost prostředí správních úřadů, s kterými často přicházím do styku při řešení celé řady různých problémů, žádostí a nároků klientů.

V oblasti správního práva zajišťuji zastoupení účastníků správního řízení, a to jak přestupkového řízení ve všech případech skutkových podstat přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tak také dle úpravy ve speciálních zákonech zejména ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákonů k ochraně životního prostředí.

V případě, že potřebuje získat rozhodnutí o vaší žádosti vydané příslušným správním úřadem, zajistím zpracování žádosti dle požadavků příslušné právní úpravy a zastoupím vás při projednání žádosti správním orgánem. Přitom dbám na dodržení zásad stanovených pro rozhodování správního orgánu správním řádem, zejména zásad tzv. Dobré správy.

Zabývám se agendou spojenou s podáním správní žaloby jako prostředku obrany proti nesprávnému a nezákonnému rozhodnutí správního orgánu.

Poskytuji právní zastoupení v oblasti dopravních nehod, a to jak v řízení o přestupku, tak i v trestním řízení.