Trestní právo

Jestliže jste se dostali do postavení obviněného nebo obžalovaného, poskytnu vám odbornou pomoc v trestním řízení již ve fázi prověřování či vyšetřování trestného činu Policií ČR. Poskytuji služby obhajoby v trestním řízení před soudem a podám za vás opravný prostředek po vydání rozsudku soudem prvního stupně. Zajistím ochranu vašich práv podle trestního řádu tak, aby orgány činné v trestním řízení dbaly svých povinností stanovených trestním řádem na ochranu osoby obviněné z trestného činu.

Zajistím za vás podání návrhů na doplnění dokazovaní a zpracuji kvalifikovaný závěrečný návrh s relevantní právní argumentací. Provedu zevrubnou analýzu výpovědi svědků a případné rozpory vyhodnotím tak, aby se s takovým způsobem výpovědi musel soud řádně zabývat.

Vyhodnotím možnost aplikace ustanovení o odklonu trestního řízení – podmíněné zastavení trestního stíhání, dohody o vině a trestu. Poskytnu vám kvalifikované poradenství v tom, jak postupovat, aby mohlo být trestní řízení ukončeno jiným než odsuzujícím rozsudkem.

Sepíši a podám za vás žádost o prominutí zbytku trestu, žádost o podmíněné propuštění a žádost o zahlazení odsouzení, včetně zastoupení při těchto řízeních.

Podám dovolání, případně ústavní stížnost ve vaší trestní věci.

Kromě zastupování osob obviněných z trestného činu, zastupuji také poškozené v trestním řízení. Především podám přihlášení poškozeného do trestního řízení s uplatněním nároku na náhradu škody způsobené trestným činem. Poskytnu vám pomoc s vymáháním vašich nároků vůči pravomocně odsouzenému pachateli trestného činu.