Ochrana osobnosti

Nový občanský zákoník významně rozšířil rozsah ochrany osobnosti člověka a tato oblast nabývá na významu také v souvislostí s rozvojem digitálních technologií a sbíráním osobních údajů o způsobu chování osob v prostředí internetu.

Při ochraně vašich přirozených osobnostních práv vám poskytneme účinnou pomoc proti pokračování v zásahu do vašich práv a uplatnění nároku na odčinění způsobené újmy.

Ochrana osobnosti se týká mimo jiného ochrany přirozených práv člověka, kterými jsou:

  • život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí,
  • jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy,
  • postmortální ochrana,
  • užívání licence k užití předmětu ochrany osobnostních práv člověka.

Nástrojem ochrany osobnostních práv je především:

  • Právo člověka domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu do jeho přirozených práv upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho škodlivý následek.
  • Právo domáhat se náhrady nemajetkové újmy odčiněním přiměřeným zadostiučiněním. Takové zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.
  • Právo domáhat se vydání bezdůvodného obohacení, bylo-li nabyto zásahem do přirozeného práva člověka chráněného ustanoveními občanského zákoníku o ochraně osobnosti člověka a neoprávněným nakládáním s hodnotami týkajícími se osobnosti člověka.