Ceník

Odměna advokáta za poskytování právních služeb je upravena advokátním tarifem podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/2006 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Podle tohoto právního předpisu se výše odměny advokáta stanovuje dle hodnoty projednávané věci a jednotlivého úkonu právní služby. Advokát a klient si namísto toho mohou dojednat ve smlouvě o poskytování právní pomoci jiný způsob odměňování.

Odměna, která vám bude vyhovovat

Pro naše klienty upřednostňujemei smluvní určení ceny za poskytování právní pomoci namísto odměn stanovených advokátním tarifem. Klient tak platí pouze skutečnou práci měřenou podle jednotek času vynaložených na poskytování právní služby. Takový způsob určení ceny je obvykle pro klienta výhodnější než ostatní způsoby odměňování zejména ve srovnání s výše uvedenou vyhláškou. Dále je rovněž možné, sjednat cenu jako podíl advokáta na výsledku soudního sporu. Cena za poskytnutou službu se tak stanoví podle výsledku soudního řízení a procentního podílu sjednaného mezi advokátem a klientem.

Před převzetím právního zastoupení vám vždy sdělíme předpokládanou cenu za poskytování právní služby, a to podle předpokládaného rozsahu právního zastoupení ve vaší věci.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Každý klient advokáta má právo řešit spor s advokátem prostřednictvím České advokátní komory. Veškeré informace o mimosoudním řešení sporu s advokátem naleznete na internetové adrese www.cak.cz.

Pokud se mezi advokátem a klientem nepodaří spor urovnat přímo, je advokát povinen poskytnout klientovi informace o průběhu zastupování v právní věci v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Advokát poskytne klientovi informace o možnosti mimosoudního řešení sporu.

Na žádost klienta je advokát povinen vydat klientovi doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby, o jakou službu se jedná a za jakou cenu byla služba poskytnuta.

V případě reklamace ze strany klienta je advokát povinen klientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje, a také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.