Rodinné právo

Při zastupování klientů v oblasti rodinného práva dbám vedle právní stránky věci na udržení pozitivních rodinných vazeb tam, kde je to možné. Kde jsou rodinné vazby natolik narušené, že nelze usilovat o jejich udržení, zastoupíme klienta při vyjednávání o řešení rodinných sporů, čímž chráníme nejen zákonná práva svých klientů, ale také jejich emoce, které bývají takovým vyjednáváním často negativně zasaženy, což mívá nezřídka dlouhodobé důsledky na vztahy nejen mezi účastníky sporu samotného.

Zaměřujeme se především na úpravu práv a povinností v oblastech:

  • manželského majetkového práva
  • výživného k nezaopatřeným dětem a k rozvedenému manželu
  • vztahů mezi manžely navzájem
  • vztahů mezi rodiči a dětmi
  • vztahů mezi dětmi a dalšími osobami, které jim nahrazují rodiče, či jejich funkci nějak doplňují
  • manželství a registrovaného partnerství
  • příbuzenství a švagrovství
  • jiných forem péče o děti