Zánik SJM dohodou a s ní spojené povinnosti katastrální a daňové

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/zanik-spolecneho-jmeni-manzelu-sjm-dohodou

Zánik společného jmění manželů dohodou je institutem často doporučovaným, neboť ulehčuje a zejména pak urychluje rozvodové řízení, případně majetkoprávní spory po něm následující. Uzavřením takovéto dohody však povinnosti manželů (pro účely tohoto článku budu tento výraz používat i pro manžele rozvedené) nekončí. Tato otázka nabývá na své důležitosti zejména v případě, kdy obsahem takovéto dohody jsou věci nemovité – a to ve většině případů jsou. Zcela zásadním je v tomto případě ust. § 741 OZ, které říká:

„Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že

a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,

b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,

c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.“